Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2010

ΕΛΠ 21 - ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007

Θ.Ε. Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλολογία

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

Θέμα 1ο

Α. Γλύκα η ζωή μας χωρίς τη χρυσήν Αφροδίτη δεν έχει.

Κάλλιο η ζωή μου ας σβηστεί, ξένα σα θα’ ναι για με,

ο έρωτας, τα ηδονικά του σμιξίματα, οι κρύφιες χαρές του,

που είναι της νιότης οι ανθοί, μα τόσο εφήμεροι, αλί,

και για γυναίκες και για άντρες….

Μίμνερμος, απ. 1 Diehl/West (μτφρ. Θρ. Σταύρου)


B. Για τ’ αγαθά του Γύγη δε σκοτίζομαι,

της τύχης έργα δεν εζήλεψα ποτέ,

και δε φθονώ, δε θέλω να’ μαι βασιλιάς,

είν’ όλα τούτα πέρ’ από τα μάτια μου.

Αρχίλοχος, απ. 22 Diehl=19 West (μτφρ. Σ. Μενάρδος)

Διαβάστε τα παραπάνω ποιήματα του Μίμνερμου και του Αρχίλοχου. Ποιες καινοφανείς απόψεις εμφανίζονται στα αποσπάσματα και πώς ερμηνεύονται σε σχέση με τις νέες εξελίξεις που διαμορφώνονται κατά την εποχή της λυρικής ποίησης;

Η απάντηση να μην υπερβαίνει τις 20 σειρές (2,5 μονάδες).


Θέμα 2ο

α) Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι της σάτιρας του Αριστοφάνη;

β) Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των επιγραμμάτων της ελληνιστικής περιόδου;

Η απάντηση να μην υπερβαίνει τις 15 σειρές για κάθε ερώτημα (2,5 μονάδες συνολικά για το 2ο θέμα).


Θέμα 3ο

Να σχολιάσετε τους παρακάτω όρους σε 3 περίπου σειρές τον καθένα: δεινότης, ομηρικές παρομοιώσεις, ειδύλλιον, ειρμός, Ηθικά

(2,5 μονάδες/ 0,5 ο κάθε όρος)


Θέμα 4ο

Είδαμε στην έρημο και έναν άλλον ασκητή που λεγόταν Άμμων, πατέρα τριών χιλιάδων μοναχών, τους οποίους και ονόμαζε Ταβεννησιώτες, ανθρώπους μεγάλης αρετής. Φορούσαν μηλωτές, έτρωγαν με σκεπασμένο το πρόσωπο και με το κεφάλι κάτω, για να μη δη ο ένας τον άλλον και εφάρμοζαν πολλή σιωπή, ώστε να νομίζεις ότι ήταν στην πλήρη έρημο. Ο καθένας έκανε κρυφά την άσκησή του και μόνο για τον τύπο εκάθονταν στο τραπέζι, για να φαίνεται ότι τρώνε, και προσπαθούσαν ο ένας να κρύβεται απ’ τον άλλον. Άλλοι απ’ αυτούς έφερναν μόνο μια ή δύο φορές το χέρι στο στόμα με λίγο ψωμί ή ελιές ή άλλο φαγητό και, μόλις εδοκίμαζαν μια φορά το κάθε προσφάι, τους αρκούσε αυτή η τροφή. Άλλοι μασούσαν σιγά σιγά το ψωμί χωρίς να δίνουν προσοχή στους άλλους, για να κάνουν εγκράτεια. Όλα αυτά τα εθαύμαζα, όπως ταιριάζει, χωρίς να παραλείψω την ωφέλεια που βγαίνει απ’ αυτή τη διήγηση.

α) Να προσδιορίσετε σε ποιο είδος της αγιολογικής λογοτεχνίας ανήκει το παραπάνω κείμενο τεκμηριώνοντας την απάντησή σας.

β) Ποια άλλα είδη αγιολογικών κειμένων γνωρίζετε;

Η απάντηση και για τα 2 ερωτήματα να μην υπερβαίνει τις 20 σειρές.

(2,5 μονάδες: 1,5 το πρώτο ερώτημα και 1 μονάδα το δεύτερο) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007


Θέμα 1ο

Η Οδύσσεια, αν και ανήκει στην ίδια επική παράδοση όπως η Ιλιάδα, είναι ένα διαφορετικό είδος ποιήματος. Σε τι οφείλεται η διαφοροποίηση αυτή;

Η απάντηση να μην υπερβαίνει τις 20 σειρές (2,5 μονάδες).


Θέμα 2ο

Θέλοντες λοιπόν, ένεκα της επικρατούσης χρηματικής απορίας, να επιτύχουν οικονομίας, απέστειλαν ευθύς οπίσω τους Θράκας, οι οποίοι, καθυστερήσαντες, έφθασαν μετά την αναχώρησιν του Δημοσθένους, τάξαντες επί κεφαλής αυτών τον Διειτρέφην, όπως τους οδηγήσει, και παραγγείλαντες εις αυτόν, επειδή επρόκειτο να διέλθουν δια του Ευρίπου, να τους χρησιμοποιήσει, όπως προξενήσει κατά την διέλευσίν των, ό,τι βλάβας ημπορούσεν εις τους εχθρούς. Ο Διειτρέφης απεβίβασεν αυτούς εις το έδαφος της Τανάγρας, όπου προέβη εις εσπευσμένην λεηλασίαν. Το εσπέρας της αυτής ημέρας ανεχώρησεν εκ Χαλκίδος της Ευβοίας και διελθών τον Εύριπον, απεβιβάσθη εις την παραλίαν της Βοιωτίας, οπόθεν επί κεφαλής αυτών προήλασε κατά της Μυκαλησσού, επετέθη κατά τα ξημερώματα εναντίον της πόλεως, η οποία δεν είναι μεγάλη, και κατέλαβεν αυτήν αφρούρητον. Καθόσον οι κάτοικοι δεν εφαντάζοντο ποτέ ότι ημπορούσε κανείς να προελάσει τόσον πολύ εκ της θαλάσσης προς το εσωτερικόν, δια να τους επιτεθεί. Άλλωστε το τείχος ήτο ασθενές και εις μερικά μέρη είχε καταπέσει, ενώ εις άλλα ήτο χαμηλόν και εκτός τούτου μερικαί από τας πύλας αυτού ήσαν ανοικταί, λόγω του αισθήματος της ασφαλείας, υπό του οποίου κατείχοντο οι κάτοικοι. Οι Θράκες, εισορμήσαντες εντός της πόλεως, ήρχισαν λεηλατούντες τας οικίας και τους ναούς και φονεύοντες τους κατοίκους. Δεν εφείδοντο ουδενός, ούτε των γερόντων, ούτε των νεωτέρων, αλλ’ έσφαζαν κατά σειράν πάντας όσους συνήντων, και αυτά τα γυναικόπαιδα και αυτά ακόμη τα υποζύγια και κάθε έμψυχον πράγμα που έβλεπαν. Διότι οι Θράκες, καθώς όλοι οι πλέον βάρβαροι λαοί, είναι αιμοδιψείς, οσάκις δεν φοβούνται. Και εις την περίστασιν αυτήν, ο πανικός υπήρξε μέγας και ο όλεθρος ενέσκηψε υπό μυρίας μορφάς. Εισορμήσαντες οι εισβολείς μεταξύ άλλων και εντός ευρυχώρου σχολείου, οι νεαροί μαθηταί του οποίου προ μικρού είχαν εισέλθει εις αυτό, κατέσφαξαν αυτούς μέχρις ενός. Ουδέποτε μεγαλυτέρα συμφορά επέπεσεν επί ολοκλήρου πόλεως, ουδέποτε πλέον απροσδόκητος και τρομερά από αυτήν. (Θουκυδ. 7.29.4-5, μετάφραση Ελ. Βενιζέλου)

Στην παραπάνω περικοπή ο Θουκυδίδης αναφέρεται στη σφαγή του άμαχου πληθυσμού στη Μυκαλησσό της Βοιωτίας από Θράκες μισθοφόρους, οι οποίοι είχαν αποστρατευθεί από τους Αθηναίους. Να σχολιάσετε αυτή την περικοπή εστιάζοντας στις συνέπειες του πολέμου όπως τις εκθέτει ο ιστορικός.

Η απάντηση να μην υπερβαίνει τις 15 σειρές (2,5 μονάδες).


Θέμα 3ο

Να σχολιάσετε τους παρακάτω όρους σε 3 περίπου σειρές τον καθένα: Ορέστεια, Εταιρικοί διάλογοι, λεπτόν, Αιθιοπικά, επιστολάρια

(2,5 μονάδες/ 0,5 ο κάθε όρος)


Θέμα 4ο

Τι γνωρίζετε για το έργο του Προκοπίου;

Η απάντηση να μην υπερβαίνει τις 15 σειρές (2,5 μονάδες).

Δεν υπάρχουν σχόλια: