Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2010

Επιστολή του προέδρου Δ.Ε. του Ε.Α.Π. προς την Υπουργό Παιδείας

Αξιότιμη κ. Υπουργέ,

Στις 9/7/2010 συζητήθηκε, με θετική εισήγηση υπέρ του προσφεύγοντα, στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών αίτηση ακυρώσεως του Αναστασίου Λιάλιου, υποψήφιου φοιτητή στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) “Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό”, με την οποία επιδιώκεται η κήρυξη ως αντισυνταγματικής, αντικειμένης στο αρ. 16 παρ. 4 του ισχύοντος Συντάγματος, της διάταξης του αρ. 5, παρ. 6, περ. α΄ του Ν. 2552/97 (Ιδρυτικού Νόμου του Ε.Α.Π.), με την οποία προβλέπεται οικονομική συμμετοχή των φοιτητών στις ιδιαίτερες δαπάνες επικοινωνίας της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης που παρέχεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.


Από την πλευρά του Ιδρύματος έχει εξαντληθεί, κατά το δυνατόν, κάθε προσπάθεια υπεράσπισης της συνταγματικότητας της διάταξης με τον από κοινού χειρισμό της με καταξιωμένο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Διοικητικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών και την κατάθεση διαδοχικών πολυσέλιδων απόψεων της υπηρεσίας, υπομνήματος, ως και με την προσκόμιση γνωμοδότησης καταξιωμένου Καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου περί της συνταγματικότητας της επίμαχης διάταξης.

Με δεδομένη τη θετική εισήγηση, και στην περίπτωση που αυτή ήθελε υιοθετηθεί από το δικαστήριο και κηρυχθεί αντισυνταγματική η παραπάνω διάταξη, λαμβανομένου άμα υπόψη ότι κρίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό η συγκεκριμένη αίτηση ακυρώσεως, είναι ορατός πλέον ο κίνδυνος να δυναμιτισθεί ο ίδιος ο θεσμός της παροχής σπουδών με την μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και να ακυρωθεί η λειτουργία ενός Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, καθ’ όσον θα:

Καταστεί ανενεργό εν τοις πράγμασι το Πανεπιστήμιο

Αποδυναμωθεί ο θεσμός της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και θα παραμείνει μόνο ως νομοθετική ρύθμιση, θεσμός που είχε εισαχθεί, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό

Στερηθεί η χώρα και οι πολίτες του καινοτόμου θεσμού της λειτουργίας ενός Ανοικτού Πανεπιστημίου, όπως παγκοσμίως έχει καθιερωθεί

Στερηθεί η χώρα της ευκαιρίας, που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη της δια βίου εκπαίδευσης και μάθησης

Θέσει σε δυσχερή θέση και αβεβαιότητα την ολοκλήρωση των σπουδών των ήδη 37.000 εν ενεργεία φοιτητών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στα τριάντα δύο (32) προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Απογοητεύσει όλους εκείνους τους πολίτες της χώρας, που προσδοκούν να συμμετάσχουν στις διαδικασίες εισαγωγής και οι οποίοι ανέρχονται, κάθε φορά, κατ΄ επιεική εκτίμηση, στους 70.000 με 75.000

Εκλείψει πλέον για τους ενήλικες Έλληνες πολίτες το δικαίωμα της δυνατότητας πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με εναλλακτικό τρόπο

Κληθεί το Ίδρυμα να αντιμετωπίσει ομαδικές και μαζικές αγωγές διεκδίκησης χρηματικών ποσών, που έχουν καταβληθεί από αποφοίτους και εν ενεργεία φοιτητές, σε βάθος πενταετίας από την έκδοση της δικαστικής απόφασης, στερώντας του την δυνατότητα να αναπτυχθεί, βελτιωθεί και επεκταθεί σε υπηρεσίες, ποιότητα σπουδών και ερευνητικού έργου και σε αριθμό εισαγομένων .

Κυρία Υπουργέ,

Το κοινωνικό δικαίωμα της δωρεάν παιδείας δεν καταλαμβάνει, κατά την άποψή μας, αλλά και κατά την πάγια θέση της Πολιτείας, τις ιδιαίτερες μορφές εκπαίδευσης, όπως αυτή παρέχεται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, που στηρίζεται στη μεθοδολογία της παροχής εκπαίδευσης από απόσταση. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ως μοναδικός φορέας στη χώρα μας παροχής ανοικτής, εξ αποστάσεως και δια βίου εκπαίδευσης, δε δύναται να εξομοιωθεί, ούτε να ενταχθεί στην καθιερωμένη και συνταγματικά κατοχυρωμένη Παιδεία των τριών τυπικών βαθμίδων εκπαίδευσης.

Η Διοικούσα Επιτροπή εκφράζει τον προβληματισμό της και την έντονη ανησυχία της για την περαιτέρω ύπαρξη του θεσμού, αλλά και την έντονη δυσαρέσκειά της, έχοντας πράξει από την πλευρά της καθετί εφικτό μέχρι τώρα για να στηρίξει και να υποστηρίξει την ύπαρξη και τη διατήρηση του θεσμού, χωρίς την ουσιαστική συμβολή και βοήθεια του ΥΠΔΒΜΘ.

Εν όψει της κρισιμότητας της κατάστασης, το ΥΠΔΒΜΘ θα πρέπει να πάρει όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος, καθότι δεν είναι δυνατό ως Διοικούσα Επιτροπή να αποδεχθούμε την καταδίκη, άλλως την υποβάθμιση, του Πανεπιστημίου στην κρίσιμη αυτή στιγμή, έχοντας μάλιστα υποβάλλει προ τετραμήνου την παραίτησή μας, η οποία, σε κάθε περίπτωση, δεν αποτέλεσε τροχοπέδη στο να υπηρετούμε το θεσμό ακόμα και τώρα, γιατί πιστεύουμε, ότι μέσα από την αποκλειστικότητα και ιδιαιτερότητα, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, όπως το είχε οραματισθεί ο Πρωθυπουργός, υπό την τότε ιδιότητά του ως Υπουργός Παιδείας, αποτελεί για τους ενήλικες πολίτες της χώρας μας, αλλά και για τον απόδημο ελληνισμό, το μοναδικό θεσμό παροχής σπουδών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, “ανοικτό σε όλους”.

Σε κάθε περίπτωση δηλώνουμε ότι ως Διοικούσα Επιτροπή θα αντιδράσουμε με κάθε πρόσφορο μέσο για τη διασφάλιση του κύρους, της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας του Πανεπιστημίου.


Είμαστε στη διάθεσή σας.

Για την Διοικούσα Επιτροπή του Ε.Α.Π

Ο Πρόεδρος


Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης

Δεν υπάρχουν σχόλια: