ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

α)  ΕΛΠ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

β)  ΕΠΟ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ