Τετάρτη, 15 Απριλίου 2015

ΕΛΠ 42 - Θέματα εξετάσεων προηγούμενων ετών

ΕΛΠ 42:

Τα θέματα των τελικών εξετάσεων της ΕΛΠ 42 (11-06-2014) είχαν ως εξής: 

ΘΕΜΑ 1ο 

Αρχαιολογία: Μύθος και σημερινή πραγματικότητα 
• Στο ευρύ κοινό επικρατούν πολλές στερεότυπες αντιλήψεις σχετικά με την Αρχαιολογία (μύθοι). Αναφέρετε τις κυριότερες από αυτές αλλά κυρίως σχολιάστε τους λόγους που τις δημιούργησαν. Ευπρόσδεκτη η αναφορά σε συγκεκριμένα παραδείγματα. 
• Περιγράψτε συνοπτικά το τι είναι σύγχρονη Αρχαιολογία 

(Τόμος Α’, Κεφ. 2, Ενότητες 2.1, 2.2, 2.3) 

Το πρώτο υποερώτημα βαθμολογείται με 3 μονάδες, το δεύτερο με 2 = 5 


ΘΕΜΑ 2ο 

Η Μεσολιθική και η Νεολιθική αποτελούν δύο σημαντικές περιόδους της ελληνικής προϊστορίας. 

• Αναφερθείτε συνοπτικά στα κυριότερα, κατά τη γνώμη σας, πολιτισμικά χαρακτηριστικά τους (χρονολογικά πλαίσια, θέσεις, οικονομία, τεχνολογία) και εντοπίστε τις πιο σημαντικές διαφορές τους. 

(Τόμος Β’, Κεφ. 1, Ενότητες. 1.13, 1.1.4, και ενότητα 1.2) 

Βαθμολογείται με 5 μονάδες 


ΘΕΜΑ 3ο 

Η εξέλιξη των ιδιωτικών συλλογών στη χώρα μας κατά τον 20ο αιώνα. 

• Αναφέρετε τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα παραδείγματα. 

(Τόμος Γ’, Κεφ.5, Ενότητα 5.10) 

Βαθμολογείται με 5 μονάδες 

Να απαντηθούν τα 2 από τα 3 θέματα. 

=============================================

Επαναληπτικές Εξετάσεις 2013-2014 ΕΛΠ42 

1. Τι είναι α. αρχαιολογική μαρτυρία και τι β. αρχαιολογικό πλαίσιο 
Σχολιάστε και αναπτύξτε με το δικό σας τρόπο τις δύο αυτές βασικές έννοιες της αρχαιολογίας 

(Τόμος Α', Κεφ.3, ενότητες 3.1, 3.2., 3.3. 
Ο σχολιασμός της κάθε έννοιας βαθμολογείται με 2.5 μονάδες - Συνόλο βαθμολογίας 5 

2. Τι γνωρίζεται για την πρώιμη Εποχή του Χαλκού στην ηπειρωτική Ελλάδα, την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου 

Σχολιάστε συνοπτικά την περίοδο αυτή 

(Τόμος Β' Κεφ. 2, ενότητα 2.1) 

3. Αναφερθείτε στην καταγωγή και εξέλιξη των μουσείων από την Αρχαιότητα μέχρι και τον 20ο αιώνα. 

Προχωρήστε σε μια συνοπτική παρουσίαση 

Τόμος Γ' Κεφ. 1. ενότητα 1.2)
_________________

===============================================

ΕΛΠ 42. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ 

Τελική Εξέταση (2010-2011) 


Θ Ε Μ Α Τ Α 

1. Σχολιάστε την έννοια της αρχαιολογικής μαρτυρίας και αναφερθείτε σύντομα σε αρχαιολογικά παραδείγματα που θα βοηθήσουν στην κατανόησή της. 

(Τόμος Α’, Κεφ. 3, ενότητες 3.1, 3.2 σελ. 93-109) 
Σύνολο βαθμολογίας 5. 


2. H Πρώιμη Εποχή του Χαλκού στην ηπειρωτική χώρα και τα νησιά του Αιγαίου είναι μια σημαντική περίοδος για την προϊστορική εξέλιξη στην Ελλάδα που σηματοδοτεί ουσιαστικές πολιτισμικές αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη Νεολιθική περίοδο. 
Αναφερθείτε στα κυριότερα αρχαιολογικά δεδομένα της περιόδου αυτής. 

(Τόμος Β’, Κεφ. 2, ενότητα 2.1 σελ. 77-91) 
Σύνολο βαθμολογίας 5. 


3. Η εξέλιξη του Μουσείου ως θεσμού από την Αρχαϊκή περίοδο και μέχρι τις μέρες μας. 
Αναφερθείτε στην ιστορική του πορεία και στους σημαντικότερους σταθμούς 
της εξέλιξής του χρησιμοποιώντας κάποια παραδείγματα. 

(Τόμος Γ’, ενότητα 5.3, σελ. 136-143) 
Σύνολο βαθμολογίας 5. 

ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΑ (3) ΘΕΜΑΤΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΤΑ (2)

===========================================


Τελικές εξετάσεις ΕΛΠ 42 έτους 2009-10

Θέμα 1
 
Πώς μπορούν οι αρχαιολόγοι να μελετήσουν την κοινωνική οργάνωση των προϊστορικών κοινωνιών; 
Αναφερθείτε στις μορφές της αρχαιολογικής μαρτυρίας, καθώς και σε άλλες πηγές που βοηθούν στη μελέτη αυτή και δώστε ενδεικτικά παραδείγματα. 
(Η ερώτηση βαθμολογείται με 5 μονάδες. Απαντήσεις: στον Τόμο Α΄, Κεφ. 5, ενότητα 5.4) 

Θέμα 2 
Σκιαγραφήστε την πολιτισμική εξέλιξη στην Ελλάδα από την Παλαιολιθική εποχή έως και την πρώιμη εποχή του Χαλκού. 
Συνοψίστε τα βασικά χαρακτηριστικά της κάθε περιόδου, με έμφαση στις σημαντικές αλλαγές που δηλώνουν τη μετάβαση από εποχή σε εποχή. 
(Μονάδες θέματος: 5. Απαντήσεις στον Τόμο Β΄, κεφ. 1, κεφ.2, ενότητα 2.1) 

Θέμα 3 
Σχολιάστε συνοπτικά και με κριτικό πνεύμα τη συγκρότηση ιδιωτικών συλλογών διεθνώς από την αρχαιότητα έως σήμερα, έχοντας ως άξονα τα παρακάτω ερωτήματα: 
1. Ποια είναι τα κίνητρα των συλλεκτών; 
2. Ποιες είναι οι μορφές των ιδιωτικών συλλογών; 
Τεκμηριώστε την απάντησή σας με ενδεικτικά παραδείγματα 
(Μονάδες θέματος: 5. Απαντήσεις στον Τόμο Γ΄, κεφ. 1, ενότητες 1.2.1, 1.2.2 και σποραδικά στην 1.2.3, και κεφ. 5, ενότητες 5.1, 5.3.2, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.5.2, 5.7.2, 5.10) 

Από τα τρία (3) θέματα να απαντηθούν τα (δύο) 2


============================================

1) Αρχαιολογία: μυθοι και πραγματικότητα 
α) στην αντίληψη του κοινου επικρατούν διάφοροι μύθοι σχετικά με το τι ειναι αρχαιολογια. Σχολιάστε σύντομα τους κυριότερους απο αυτούς τους μύθους και το πως έχουν δημιουργηθεί. 
β) Στη συνέχεια εξηγείστε τι πραγματικά είναι η αρχαιολογία 

2) Η Μεσολιθική (α) και η Νεολιθική (β) αποτελούν δυο σημαντικές περιόδους της προϊστορίας του ελλαδικού χώρου. 
Αναφερθείτε συνοπτικά στα χρονολογικά τους πλαίσια και στα κυριότερα, κατά τη γνώμη σας, πολιτισμικά τους χαρακτηριστικά. 

3) Συλλογές και μουσεία στην ελληνική αρχαιότητα. 
Σκιαγραφείστε την ιστορική εξέλιξη των συλλογών της ελληνικής αρχαιότητας και παρουσιάστε τα κύρια χαρακτηριστικά τους. 

------ 
Επιλέξτε 2 απο τα 3 θέματα 

Κάθε θέμα βαθμολογείται με 5 μονάδες (για το 1 και 2 ισχύει 2,5 για κάθε υποερώτηση)


==========================================


ΕΛΠ 42. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ : Ν. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 

Ημέρα Εξετάσεων : 4 Ιουλίου 2007 

Θ Ε Μ Α Τ Α 

1. Αρχαιολογία: Μύθοι και πραγματικότητα 
· Στην αντίληψη του κοινού επικρατούν διάφοροι μύθοι σχετικά με το τι είναι αρχαιολογία. Σχολιάστε σύντομα τους κυριότερους από αυτούς τους μύθους και το πώς έχουν δημιουργηθεί. 
· Στη συνέχεια εξηγείστε τι πραγματικά είναι η αρχαιολογία. 

(Τόμος Α' , κεφ. 2.1, 2.2, 2.3) 

Κάθε υποερώτηση βαθμολογείται με 2,5 μονάδες - Σύνολο βαθμολογίας : 5 

2. Η Ύστερη Εποχή του Χαλκού στον ελλαδικό χώρο. Σχολιάστε συνοπτικά τα κυριότερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά του υστερο-ελλαδικού πολιτισμού στους τομείς α. γεωγραφικής του ανάπτυξης, β. της οικιστικής οργάνωσης, γ. της ταφικής αρχιτεκτονικής, δ. του εμπορίου και ε. της οικονομίας. 

(Τόμος Β' , κεφ. 2, ενότητα 2.3, σελ. 114-27 και Παράρτημα 2, κείμενο 8, σελ. 142-56) 

Κάθε υποερώτηση βαθμολογείται με 1 μονάδα - Σύνολο βαθμολογίας : 5 

3. Σκεφτείτε πώς εξελίσσεται τυπολογικά η αρχιτεκτονική των μουσείων από τον 19ο αιώνα και εξής, και σχολιάστε πώς η τυπολογία των κτηρίων των μουσείων αντανακλά τις μεταβαλλόμενες αντιλήψεις για το ρόλο του μουσείου μέσα στο χρόνο. 

Απαντείστε σύντομα, περιεκτικά και κυρίως κριτικά. Τεκμηριώστε τις απόψεις σας με επιλεγμένα παραδείγματα. 

(Τόμος Γ' , κεφ. 4, ενότητες 4.1-4.3) 

Σύνολο βαθμολογίας : 5 

ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ (3) ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΤΑ ΔΥΟ (2)


===========================================


ΕΛΠ42. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ : Ν. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 

Ημέρα Εξετάσεων : 3 Ιουνίου 2006 

ΘΕΜΑΤΑ* 

1.Τι είναι αρχαιολογική μαρτυρία και τι αρχαιολογικό πλαίσιο. 

Σχολιάστε και αναπτύξτε με το δικό σας τρόπο τις δυο αυτές βασικές έννοιες της αρχαιολογίας 

(Τόμος Α' , Κεφ. 3, ενότητες 3.1, 3.2, 3.3) 

2.Η πρώιμη Εποχή του Χαλκού στην Ελλάδα είναι μια περίοδος αλλαγών και ανακατάξεων σε όλα τα επίπεδα της προϊστορικής ζωής. 

Συνοψίστε τα χαρακτηριστικά αυτής της περιόδου και σχολιάστε κριτικά τις αλλαγές που εμφανίζονται σε σχέση με την Νεολιθική Εποχή που έχει προηγηθεί. 

(Τόμος Β' , Κεφ. 1, ενότητα 1.2 και Κεφ. 2, ενότητα 2.1) 

3.Τα χαρακτηριστικά των μουσείων κατά τον 20ο αιώνα σε παγκόσμιο επίπεδο 

Κριτική παρουσίαση 

(Τόμος Γ' , Κεφ. 1, ενότητα 1.2, Κεφ. 5, ενότητα 5.3 – Θα μπορούσε ενδεχομένως να αντλήσει κανείς στοιχεία και από το Κεφ. 4.2) *ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ (3) ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΤΑ ΔΥΟ (2)
_________________Δεν υπάρχουν σχόλια: